Statut Stowarzyszenia

STATUT
Polskiego Towarzystwa Bibliodramy

Preambuła

Pod pojęciem „bibliodrama” rozumiemy różne metody pracy z tekstem biblijnym, angażujące całego człowieka, w wymiarze ciała,  psychiki i ducha, rozbudzające jego kreatywność i spontaniczność. Misją Polskiego Towarzystwa Bibliodramy jest poznawanie Biblii jako Bożego Słowa, a także wspieranie rozwoju oraz formacji osoby ludzkiej w oparciu o to Słowo. Jako Polskie Towarzystwo Bibliodramy pragniemy, aby misja ta była realizowana w zgodzie z chrześcijańską wizją świata i człowieka, w otwartości na dialog ekumeniczny. Obowiązkiem członków Polskiego Towarzystwa Bibliodramy jest zachowanie w swojej działalności chrześcijańskich zasad etycznych.

I. Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny
Polskie Towarzystwo Bibliodramy (PTB) [Polish Bibliodrama Association (PBA)], zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem osób wykorzystujących i upowszechniających bibliodramę jako sposób poznawania Biblii i wspierania człowieka w rozwoju ludzkim i formacji duchowej.
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Towarzystwa jest Częstochowa.
Towarzystwo ma osobowość prawną i może w granicach obowiązującego prawa, stowarzyszać się z innymi podmiotami, o ile ich cele i działalność nie są sprzeczne z celami Towarzystwa.
Towarzystwo może być członkiem organizacji międzynarodowych o podobnym profilu działania lub współpracować z nimi.
Towarzystwo ma prawo używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Polskie Towarzystwo Bibliodramy” pośrodku: „Zarząd” oraz pieczęci podłużnej z napisem: „Polskie Towarzystwo Bibliodramy” – „Zarząd”.
Towarzystwo może używać logo, którego forma została zatwierdzona przez Zarząd.

II. Cele i środki działania
Celem Polskiego Towarzystwa Bibliodramy jest wykorzystanie bibliodramy do wspierania rozwoju człowieka, rozwijanie i upowszechniania bibliodramy w Polsce oraz kształcenie liderów bibliodramy.
Cele te Towarzystwo realizuje poprzez:
1.1. Poszerzanie kwalifikacji teoretycznych i praktycznych wśród członków Towarzystwa.
1.2. Wykorzystywanie bibliodramy do prowadzenia warsztatów rozwojowych, artystycznych, rekolekcji, terapii, itp.
1.3. Prowadzenie treningu liderów bibliodramy oraz przyznawanie certyfikatów.
Organizowanie i uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach dotyczących bibliodramy.
1.4. Organizowanie i koordynacja kontaktów z Federacjami Bibliodramy z innych krajów.
1.5. Wspieranie ekumenizmu i udział w dialogu międzyreligijnym.
1.6. Prowadzenie działalności gospodarczej w miarę potrzeby i po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.

III. Członkowie Towarzystwa
1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1.1. zwyczajnych
1.2. honorowych
1.3. wspierających
1.4. założycieli

2. Członkowie zwyczajni
2.1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każdy obywatel polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, zajmujący się lub interesujący bibliodramą, kto przeszedł odpowiednie szkolenie i uzyskał certyfikat lub wykazał się odpowiednim dorobkiem w tej dziedzinie, a także złożył deklarację członkowską i został przyjęty przez Zarząd Towarzystwa.
2.2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
2.2.1. biernego i czynnego wyboru do władz Towarzystwa, dysponując jednym głosem,
2.2.2. brania czynnego udziału w posiedzeniach Towarzystwa dysponując jednym głosem podczas każdego głosowania oraz uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo,
2.2.3. otrzymywania informacji i materiałów wydawanych i rozpowszechnianych przez Towarzystwo,
2.2.4. organizowania szkoleń dla kandydatów określonych odpowiednimi regulaminami.
2.3. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
2.3.1. przestrzegać postanowień Statutu Towarzystwa i uchwał jego władz,
2.3.2. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa oraz brać czynny udział w jego pracach,
2.3.3. opłacać składkę członkowską.

3. Członkowie honorowi
3.1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Towarzystwa.
3.2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Towarzystwa.
3.3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
3.4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

4. Członkowie wspierający
4.1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc lub pragnie się szkolić i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
4.2. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Towarzystwa, zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Towarzystwo zadań. Może ubiegać się o członkostwo zwyczajne.
4.3. Członek wspierający zobowiązany jest do opłacania składek członkowskich oraz do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
Szczegółowe kryteria szkolenia oraz przyjmowania członków zwyczajnych, honorowych i wspierających są określone osobnymi regulaminami.

5. Członkowie założyciele
5.1. Członkiem założycielem jest każdy, kto zakładał Towarzystwo. Są to uczestnicy zebrania założycielskiego, w składzie: Beata Maria Chrudzimska, Henryka Czyż, Anna Ekert, Katarzyna Anna Kamińska, Tomasz Antoni Knop, Anna Łoboda, Dorota Małgorzata Majda, Dorota Przygrodzka, Krystyna Sztuka, Dariusz Wiśniewski oraz Małgorzata Zasępa.
5.2. Członkowie założyciele mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni dysponując dwoma głosami w czasie wyborów do władz Towarzystwa oraz w każdym innym głosowaniu.

6. Ustanie członkostwa w Towarzystwie.
6.1. Z Towarzystwa można wystąpić dobrowolnie.
6.2. Pozbawienie członkostwa może nastąpić przez:
6.2.1. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Towarzystwa po trzyletnim nieopłacaniu składek członkowskich,
6.2.2. wykluczenie uchwałą Zarządu Towarzystwa, na wniosek komisji etycznej, wskutek działania na szkodę Towarzystwa lub niezgodnie z zasadami etycznymi zawartymi w Preambule niniejszego statutu. Od uchwały Zarządu Towarzystwa przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków,
6.2.3. utratę praw publicznych,
6.2.4. śmierć członka Towarzystwa.

IV. Władze Towarzystwa
1. Władzami Towarzystwa są:
1.1. Walne Zebranie Członków,
1.2. Zarząd Towarzystwa,
1.3. Komisja Rewizyjna,
1.4. Komisja Etyczna.

2. Walne Zebranie Członków
2.1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd Towarzystwa raz na rok lub nadzwyczajnie.
2.2. Walne Zebranie Członków:
2.2.1. wytycza kierunki działania Towarzystwa,
2.2.2. wybiera w tajnym głosowaniu Zarząd Towarzystwa (Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika) oraz Komisję Rewizyjną i Etyczną,
2.2.3. udziela absolutorium ustępującym władzom Towarzystwa,
2.2.4. decyduje o nadaniu członkostwa honorowego,
2.2.5. uchwala zmiany w Statucie Towarzystwa,
2.2.6. podejmuje uchwałą o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.
2.3. W Walnym Zebraniu Członków mają prawo brać udział z głosem stanowiącym, wszyscy członkowie Towarzystwa, a z dwoma głosami członkowie założyciele.
2.4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów: w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa, w drugim terminie, który ustalany jest, gdy w pierwszym terminie nie stawiła się wymagana liczba członków – bez względu na liczbę obecnych.
2.5. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Towarzystwa zawiadamia członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.
2.6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu Towarzystwa, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby głosów Towarzystwa.
2.7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3 . Zarząd Towarzystwa.
3.1. Władzą wykonawczą Towarzystwa jest Zarząd wybierany na kadencję trzyletnią w głosowaniu tajnym. Zarząd składa się z trzech osób: Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika.
3.2. Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:
3.2.1. kierowanie pracami Towarzystwa zgodnie ze Statutem i postanowieniami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
3.2.2. ustalanie programu pracy Towarzystwa oraz budżetu,
3.2.3. przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających oraz wnioskowanie o członkostwo honorowe,
3.2.4. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
3.2.5. skreślanie z listy członków Towarzystwa,
3.2.6. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
3.2.7. przedstawianie corocznych sprawozdań z działalności Towarzystwa,
3.2.8. zarządzanie majątkiem Towarzystwa i udzielanie pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań w imieniu Towarzystwa,
3.2.9. organizowanie szkoleń dla kandydatów określonych odrębnymi regulaminami,
3.2.10. planowanie działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa.
3.3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
3.4. Posiedzenia Zarządu Towarzystwa odbywają się co najmniej dwa razy do roku. Decyzje Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.
3.5. Do reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz upoważniony jest Prezes, Wiceprezes lub osoba upoważniona przez Zarząd. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu uzupełnienia składu dokonuje Walne Zebranie Członków.

4. Komisja Rewizyjna.
4.1. Komisję Rewizyjną, składającą się z trzech osób, wybiera w głosowaniu tajnym Walne Zebranie na kadencję trzyletnią.
4.2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
4.2.1. kontrola działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych,
4.2.2. występowanie do Zarządu Towarzystwa z wnioskami wynikającymi z kontroli oraz żądanie wyjaśnień,
4.2.3. opiniowanie sprawozdań Zarządu Towarzystwa i występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o udzielenie absolutorium.
4.3. W razie zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej uzupełnienia składu dokonuje Walne Zebranie Członków.

5. Komisja Etyczna.
5.1. Komisja Etyczna stoi na straży przestrzegania norm etycznych uznawanych przez Towarzystwo. Komisję Etyczną, składającą się z trzech osób, wybiera w głosowaniu tajnym Walne Zebranie na kadencję trzyletnią.
5.2. Do kompetencji Komisji Etycznej należy:
5.2.1. kontrola zgodności działalności Towarzystwa z przyjętymi zasadami etycznymi,
5.2.2. rozwiązywanie powstałych konfliktów i wyjaśnianie wątpliwości w kwestiach etycznych,
5.2.3. występowanie do Zarządu Towarzystwa z wnioskami wynikającymi z kontroli oraz zaistniałych problemów natury etycznej,
5.2.4. rozpatrywanie skarg i zażaleń dotyczących działalności Towarzystwa.
5.3. W razie zmniejszenia się liczby członków Komisji Etycznej uzupełnienia składu dokonuje Walne Zebranie Członków.

V. Majątek Towarzystwa
Majątek Towarzystwa stanowią środki finansowe, środki ruchome i nieruchomości.

Fundusze Towarzystwa tworzone są z:
1.1. wpływów ze składek członkowskich,
1.2. wpływów z imprez organizowanych przez Towarzystwo,
1.3. dotacji, zapisów i darowizn pochodzących od osób prywatnych oraz organizacji i firm, w tym także pomocy finansowej rządu i międzynarodowych organizacji bibliodramatycznych oraz innych wspierających Towarzystwo.
Zarządzanie majątkiem Towarzystwa.
2.1. za gospodarowanie finansami Towarzystwa odpowiedzialny jest Zarząd,
2.2. do zaciągania zobowiązań majątkowych Towarzystwa upoważniony jest Prezes lub osoba przez niego upoważniona oraz Skarbnik działający wspólnie.
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności w następujących dziedzinach:
3.1. prowadzenie warsztatów, dni skupienia i innych form formacyjno-rozwojowych i terapeutycznych,
3.2. prowadzenie szkoleń,
3.3. wydawanie materiałów szkoleniowych oraz książek,
3.4. decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd.

VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie sic Towarzystwa
1. Uchwałę o zmianie Statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów.
2. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określa również sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Towarzystwa. Koszty likwidacji Towarzystwa pokrywa się z majątku Towarzystwa.
W sprawach nieuregulowanych Statutem Towarzystwa stosuje się przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Częstochowa, 31 maja 2019 r.