Szkolenie

Opis szkolenia w bibliodramie
i zasady uzyskania certyfikatu w Polskim Towarzystwie Bibliodramy

Informacje podstawowe

Kształcenie bibliodramatyczne ma nie tylko uczyć prowadzenia procesu bibliodramy, lecz także wspierać rozwój osobisty uczestników. Konieczne jest więc spełnienie określonych wymagań, na których może opierać się dalsze kształcenie i nabywanie nowych kompetencji. Wymogi te dotyczą: rozwoju osobistego, kompetencji społecznych oraz przedmiotowych.

Kandydaci do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Bibliodramy powinni mieć:

– ukończone 25 lat;

– wyższe wykształcenie (co najmniej licencjat);

– zdolność do autorefleksji;

– podstawową znajomość Biblii;

– podstawową wiedzę pedagogiczną oraz merytoryczną na temat pracy z grupą

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć z grupą i dostęp do obszaru, gdzie stosowanie bibliodramy jest możliwe i rozpoznawane jako przydatne.

O przyjęciu Kandydata na szkolenie decyduje Zarząd PTB po zapoznaniu się z opisem motywacji do podjęcia szkolenia oraz dotychczasowego doświadczenia Kandydata.

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: sekretariat@bibliodrama.org

Szkolenie w metodzie bibliodramy trwa dwa lata i składa się z następujących elementów:

  1. Seminarium wstępne (15h)
  2. 7 spotkań szkoleniowych (każde po 30h)
  3. Spotkania superwizyjne oraz udział w warsztatach bibliodramy w Dortmundzie
  4. Prowadzenie własnej praktyki w dziedzinie bibliodramy
  5. Praca końcowa i kolokwium

Osoby, które wezmą udział w seminarium wstępnym oraz w spotkaniach szkoleniowych (punkty 1 – 2) otrzymują świadectwo ukończenia kursu bibliodramy, uprawniające do prowadzenia zajęć z elementami bibliodramy. Po ukończeniu wszystkich elementów szkolenia (punkty 1- 5) możliwe jest uzyskanie certyfikatu lidera bibliodramy.

 

Opis szczegółowy

1. Seminarium wstępne

Celem tego seminarium jest stworzenie możliwości wstępnego poznania bibliodramy i metod szkolenia. Ma to pomóc osobom zainteresowanym w podjęciu decyzji czy ten rodzaj szkolenia im odpowiada i czy są gotowi je podjąć. Kandydaci biorą udział w zajęciach warsztatowych oraz w rozmowie z liderami seminarium. Powinno to z jednej strony wyjaśnić ich różne wątpliwości, a z drugiej pomóc prowadzącym w bliższym poznaniu uczestników.

2. Spotkania szkoleniowe i superwizyjne

Warunkiem rozpoczęcia spotkań szkoleniowych jest udział w seminarium wstępnym i pozytywna rekomendacja liderów seminarium. Spotkania szkoleniowe to cykl (7) 30-godzinnych spotkań treningowych obejmujących naukę metodologii i teorii bibliodramy, naukę analizy procesu grupowego, a także zawierających elementy pracy własnej i superwizję umiejętności bibliodramatycznych uczestników.

3. Praca końcowa i kolokwium

Kolokwium końcowe obejmuje pracę pisemną, demonstrującą zrozumienie teorii bibliodramy oraz jej zastosowania w praktyce. Ponadto, podczas kolokwium kandydat prezentuje elementy własnej pracy w formie warsztatu bibliodramatycznego i jest oceniany przez grupę i komisję.

Koszty i miejsce kursu

Koszty i miejsce kursu

Koszt każdego warsztatu szacowany jest obecnie na 490 zł. Kwota ta, obejmuje koszty szkolenia oraz wyżywienia i zakwaterowania, i może ulec niewielkiej zmianie w zależności od ilości uczestników szkolenia.
Większość prowadzonych zajęć będzie odbywać się w wybranym ośrodku w Częstochowie, gdzie będzie także możliwość wyżywienia i zakwaterowania.

Terminy

Zajęcia Data
Seminarium wstępne (15 h) 6-7.01.2018
Warsztat 1 (30 h)
26-29.04.2018
Warsztat 2 (30 h) 7-10.06.2018
Warsztat 3 (30 h) 25-28.10.2018
Warsztat 4 (30 h) 6-9.12.2018
Warsztat 5 (30 h) 21-24.02.2019
Warsztat 6 (30 h) 14-17.03.2019
Warsztat 7 (30 h) 9-12-05.2019
Warsztaty w Dortmundzie 19 – 23.06.2019
Kolokwium końcowe  7 grudnia 2019