Podsumowanie 2018 roku

      Rozpoczął się Nowy Rok 2019 i trwa już od trzech tygodni, a więc to chyba ostatni dzwonek, aby – podobnie jak w roku ubiegłym – spojrzeć wstecz na kolejny etap drogi, którą razem przez ostatnich 12 miesięcy przebyliśmy tworząc kolejny rozdział historii naszego stowarzyszenia. 

    Miniony rok 2018 był dla nas bardzo bogaty w różnorodne wydarzenia. Ubogacił nas zarówno tym, co przeżywaliśmy prywatnie i osobiście, jak również pokaźną liczbą wspólnie przeżywanych spotkań, sytuacji współpracy, współdziałania i po prostu wspólnego bycia razem. Mieliśmy przy tym wielokrotnie możność odkrywania zarówno uroku wspólnoty jak i wyraźnych różnic między naszymi indywidualnościami. Doświadczaliśmy różnicy zdań i ocen, konieczności dyskusji – nieraz bardzo trudnych – wymagających od nas gotowości do słuchania przy jednoczesnym uczeniu się siebie i doskonaleniu wzajemnej komunikacji. Nasze kompetencje komunikacyjne wydają się wzrastać we wspólnym działaniu, w „diadach” i „triadach”, w większych zespołach, w których rozmawiamy o tym, co ważne dla nas wszystkich. I często dostrzegamy,jak owe dyskusje wystawiają na próbę nasz indywidualizm, naszą potrzebę autonomii i niezależności. Łatwiej nam czasem być mistrzami asertywności niż pokojowego współdziałania.

     Wciąż jesteśmy w fazie przecierania drogi, szukania najlepszych rozwiązań, najlepszych form wspólnej aktywności i wciąż rozwijamy się i uczymy. Popełniamy błędy, ale też zdobywamy cenne doświadczenie.

      Udało się nam w tym roku zrealizować kilka ważnych przedsięwzięć: oprócz kontynuacji pracy bibliodramatycznej opracowaliśmy całościowy (trójetapowy) projekt kształcenia w bibliodramie i rozpoczęliśmy szkolenie nowych liderów w nurcie bibliodramy procesualnej. Udało się też przetłumaczyć ważny dla realizacji celów dydaktycznych rozdział H. Fallnera z pracy zbiorowej Brandhorst, Fallner, Warns “Bibliodrama als proces” i wydać książkę K. Sztuki „Bibliodrama. Wyobraźnia w spotkaniu z Bogiem”, która obok pracy ks. R. Jaworskiego „Bibliodrama jako spotkanie”, jest jedyną dostępną na rynku księgarskim publikacją całkowicie poświęconą bibliodramie. Udało nam się także powiększyć liczbę członków naszego stowarzyszenia i ukonkretnić wcześniej planowane zamierzenia współpracy z innymi podmiotami. Był to więc z pewnością rok efektywnego podejmowania wyzwań i mierzenia się z własnymi zasobami w nowych sytuacjach. Na ten niewątpliwy rozwój aktywności Polskiego Towarzystwa Bibliodramy składały się konkretne wydarzenia, które poniżej spróbuję przedstawić w skrócie:

6 -7 stycznia: – Pierwsze spotkanie osób zainteresowanych szkoleniem w bibliodramie: przyszłych uczestników i liderów mających prowadzić warsztaty. Seminarium wstępne odbyło się w Domu Sióstr Służebniczek Częstochowie, a było przygotowane i poprowadzone przez Małgorzatę Zasępę, z udziałem Beaty Chrudzimskiej, Henryki Czyż, Katarzyny Kaminskiej, Doroty Majdy, Krystyny Sztuki i o. Dariusza Wiśniewskiego. Wzięło w nim udział 15 osób.

17-21 stycznia: – Rekolekcje kontemplatywne wg Franza Jalicsa połączone z bibliodramą w jezuickim Centrum Kształcenia i Dialogu Theotokos w Gliwicach. Prowadzenie: Krystyna Sztuka i Peter Varga. Udział wzięło 14 osób.

20 -28 stycznia: – Rekolekcje Ignacjańskie z Bibliodramą w Domu Rekolekcyjnym oo. jezuitów „Górka” w Zakopanem „By moje serce nie milknąc psalm Tobie śpiewało” (Ps 30, 13a) Prowadzenie: Ita Szpulak i o. Dariusz Wiśniewski. Udział wzięło 12 rekolektantów.

1-2 lutego: – Spotkanie w Krzyżowej dotyczące projektu przedstawionego na spotkaniu EBED (Wiedeń 2017) przez Dariusza Wiśniewskiego: bibliodrama w projekcie „Pojednanie dla pokoju”. Po wstępnych rozmowach i wymianie korespondencji między Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Polskim Towarzystwem Bibliodramy oraz Deutsche Geselschaft für Bibliodrama nastąpiło pierwsze spotkanie robocze, w którym udział wzięli ze strony Fundacji Robert Żurek, Anna Dańkowska i Dominik Całka, ze strony PTB Dorota Majda i s. Amata Ekert AM, ze strony niemieckiej Eva Alfred i Wolfgang Wesenberg jako przedstawiciele GfB, a także o. Eckhard Frick i Peter Varga z grupy inicjatywnej EBED i europejskiej sieci EBN.

16 -18 lutego: – Spotkanie Zarządu, a następnie Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Bibliodramy w Instytucie Prymasa Wyszyńskiego w Częstochowie (z udziałem 7 osób obecnych i 3 upoważnionych do głosowania). Na zebraniu omówiono wyniki ustaleń z Krzyżowej i dopracowano niektóre zasady prowadzenia szkolenia w bibliodramie (protokoły do wglądu). Została utworzona lista chętnych do prowadzenia warsztatów bibliodramy w ramach projektu „Salon Bibliodramy w Krzyżowej”.

17 marca: Kościół św. Ducha oo. jezuitów w Toruniu. Jednodniowy warsztat bibliodramy w oparciu o tekst z Ewangelii Łukasza 19,1-10. Prowadzący: Katarzyna Kamińska i ks. Tomasz Knop. Udział wzięło 12 uczestników.

26 -29 kwietnia: I zjazd uczestników dwuletniego Kursu Liderów Bibliodramy w Domu Rekolekcyjnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Częstochowie. Warsztaty szkoleniowe nt: Otwartość i zaufanie (na podst. Księgi Jonasza). Prowadzenie: Dorota Majda i o. Dariusz Wiśniewski. Obecnych 14 osób.

27-29 kwietnia: „O Bogu, który szuka człowieka” warsztaty bibliodramy prowadzone przez Katarzynę Kamińską i ks. Tomasza Knopa w Domu Rekolekcyjnym „Jabłuszko” w Nałęczowie.

11-13 maja: Warsztat dla liderów bibliodramy prowadzony przez o. Giuseppe Bertagna z Mediolanu w Centrum Duchowości oo. jezuitów w Częstochowie z tematem przejścia od Pasji do Zmartwychwstania Chrystusa. Po warsztacie pierwsza prezentacja świeżo wydanej książki Krystyny Sztuki „Bibliodrama. Wyobraźnia w spotkaniu z Bogiem i z sobą”

24-25 maja: międzynarodowe Sympozjum pt.„Apostolat biblijny a wyzwania współczesności” w Ołtarzewie pod Warszawą. Seminarium zorganizowane we współpracy Uniwersytetu Kardynała St. Wyszyńskiego w Warszawie (Katedra Teologii Dogmatycznej) z Polskim Towarzystwem Bibliodramy (ze szczególnym zaangażowaniem Beaty Chrudzimskiej) składało się z sesji naukowej oraz pięciu trzygodzinnych warsztatów bibliodramy prowadzonych przez liderów z Polski i z zagranicy. Ze strony PTB udział wzięli B. Chrudzimska, ks. T. Knop, D. Majda, ks. R. Jaworski, K. Sztuka, M. Zasępa. Szczegółowy program i przebieg można znaleźć na naszej stronie.

26-29 czerwca: II zjazd uczestników dwuletniego Kursu Bibliodramy w Domu Towarzystwa Chrystusowego w Częstochowie. Warsztat nt. Moje pragnienia i moje wartości (J 4, 5-15) prowadziły Dorota Majda i Małgorzata Zasępa. Obecnych 13 osób.

13-16 lipca: Warsztaty bibliodramy dla sióstr Służebniczek Starowiejskich w Sidzinie k/ Jordanowa. Prowadzenie: Beata Chrudzimska i Dorota Majda. Uczestniczyło 15 sióstr. 

11-12 sierpnia: współtworzenie programu listopadowej sesji z bibliodramą w Krzyżowej i podpisanie listu intencyjnego o współpracy w projekcie „Bibliodrama. Krzyżowa. Pojednanie”. Udział wzięli Robert Żurek, Eva Alfred, Beata Chrudzimska, Albert Henz, Peter Varga, Inger Trölsch, Dorota Majda, Sabine Ahrens, Anna Dańkowska, Dominik Całka. Podpisy złożyli: Eva Alfred z ramienia DfB, Dorota Majda w imieniu PTB i dyrektor Fundacji Krzyżowa Robert Żurek.   

20 sierpnia: podpisanie umowy finansowej dla Projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, pomiędzy Polskim Towarzystwem Bibliodramy, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

5-9 września: XIV Kongres Bibliodramy w Batchuns, z tematem „The soil of our hope”, opartym na tekście z  Księgi Izajasza (Iz 40,12-31) i mottem przewodnim „Ci co zaufali Panu, odzyskują siły”. Udział wzięli i PTB reprezentowali Henryka Czyż, Dorota Majda, Krystyna Sztuka oraz – jako współprowadząca warsztaty – Beata Chrudzimska.

15-23 września: Rekolekcje Ignacjńskie z Bibliodramą „Mojżesz boso przed Bogiem” w Centrum Duchowości w Częstochowie (na podstawie Księgi Wyjścia). Prowadzenie: Dorota Majda, Ita Szpulak, o. Dariusz Wiśniewski.  Udział wzięło 16 uczestników. 

28 -29 września: spotkanie superwizyjne i warsztat doskonalący dla liderów bibliodramy prowadzony przez ks. Romualda Jaworskiego, w którym dział wzięli zarówno członkowie, jak i sympatycy naszego Towarzystwa. Tekst zaproponowany przez prowadzącego to ewangeliczna scena Sądu Ostatecznego (Mt 25, 31-46)  

1-3 października: warsztaty bibliodramy „Czym że jest człowiek, że o nim pamiętasz?” Psalm 8, 5. Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Prowadzenie: Katarzyna Kamińska, ks. Tomasz Knop. Udział 18 uczestników.

12 października: formacyjne warsztaty bibliodramy dla ponad 50 sióstr w Laskach pod Warszawą. Prowadzenie: s. Amata Ekert, ks. Tomasz Knop, Beata Chrudzimska, Małgorzata Zasępa.

25-28 października: III zjazd uczestników dwuletniego Kursu Bibliodramy w Domu Towarzystwa Chrystusowego w Częstochowie. Warsztat tematyczny: Reguły prawa – reguły miłości, J 8,1-11 Prowadzenie: Dorota Majda i Henryka Czyż.

13 -17 listopada: warsztaty bibliodramy w Krzyżowej w ramach projektu „Bibliodrama. Krzyżowa. Pojednanie”; prowadzenie: Beata Chrudzimska i Sabine Ahrens oraz (drugą grupę) Dorota Majda i Albert Henz. W części teoretycznej spotkania jeden z wykładów na temat: „Teologiczne aspekty pojednania” wygłosiła Beata Chrudzimska.

30 listopada: Zebranie Zarządu. Omówienie spraw szkoleniowych i przyjęcie 10 nowych członków PTB. 

30 listopada -2 grudnia: warsztat doskonalący dla liderów bibliodramy w Centrum Duchowości oo. jezuitów w Częstochowie. Prowadzenie Peter Varga. Obecnych 12 osób.

6-9 grudnia: IV zjazd uczestników dwuletniego Kursu Bibliodramy. Warsztaty nt. Moja relacja z Bogiem i z samym sobą (2Sam 6, 12-22); metoda: linia, ruch i taniec, w Domu Towarzystwa Chrystusowego w Częstochowie. Prowadzenie: Henryka Czyż i Beata Chrudzimska, w części superwizyjnej -współprowadzenie: Dorota Majda.

      Lista wspólnych działań członków PTB w 2018 może być niepełna, bo nie o wszystkim uzyskaliśmy informacje. Cieszymy się z uzyskanych dotąd rezultatów i wierzymy, że wspólnie uda nam się pokonać wszelkie trudności, a liczba polskich certyfikowanych bibliodramatystów będzie rosnąć. Cieszy nas również opracowany całościowy plan szkolenia i uzyskane w ramach programu Erasmus – POWERAE fundusze na doskonalenie zawodowe. Mamy nadzieję, że będziemy się wciąż coraz lepiej porozumiewać i mimo dzielącej nas odległości regularnie spotykać w przestrzeni bibliodramy.              

Back to Top